Doradca podatkowy - zawód zaufania publicznego powołany do życia ustawą o doradztwie podatkowym z 5.07.1996 r.

Zawód ten stawia wysokie wymagania odnośnie kwalifikacji zawodowych osób go wykonujących. Konieczne jest wyższe wykształcenie, szeroka wiedza specjalistyczna, bogate doświadczenie z dziedziny szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Doradcy podatkowi muszą stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach. Kompetencje doradcy podatkowego muszą być potwierdzone zdanym egzaminem państwowym. Każdy doradca jest obligatoryjnie członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która to organizacja utrzymuje pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodu. Doradcy mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego. Czynności doradztwa podatkowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Doradca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu współpracy z klientem. Zadania doradcy podatkowego obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień, prowadzenie ksiąg i innej ewidencji, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych. Doradca ponosi odpowiedzialność za sporządzoną przez siebie dokumentację, która podpisana jest jego imieniem i nazwiskiem. Doradca podatkowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym NSA. Dotyczy to także możliwości wniesienia kasacji. Doradcy mogą również pomagać w korzystaniu z funduszy unijnych. Doradców podatkowych obowiązuje postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej, której podstawowe zasady to wykonywanie czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z przepisami prawa oraz interesem klienta.

Do zadań doradcy podatkowego należy:

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązujących zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub doradztwo w tym zakresie
 • Reprezentowanie klientów kancelarii w postępowaniach przed organami skarbowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
 • Doradztwo, opiniowanie, wyjaśnienia i prowadzenie rozliczeń w innych niż podatki zakresach, jak np. należności publicznoprawne (ZUS, składki zdrowotne)
 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
 • Doradztwo i reprezentacja klientów w zakresie wynikającym z prawa celnego
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz pomoc w tym zakresie
 • Doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym z funduszy unijnych
 • inne czynności na jakie zezwala ustawa o doradztwie podatkowym

Zanim zdecydujesz się na współpracę z doradcą podatkowym warto wiedzieć, że:

 • Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej jest czynnością dwustronną, w której ważna jest współpraca pomiędzy doradcą, a klientem. Doradca musi otrzymywać ciągły dopływ informacji mogących wpłynąć na jego pracę.
 • Jeśli nie masz czasu na osobiste spotkania z doradcą oddeleguj pracownika odpowiedzialnego za kontakty z doradcą.
 • Terminowość dostarczania dokumentów do kancelarii jest priorytetem. Tylko wówczas doradca będzie mógł odpowiednio wcześnie zareagować i skorygować podjęte już działania. Terminów wyznaczonych przez urzędy skarbowe nie można przekraczać bowiem może się to wiązać z sankcjami dla podatnika.
 • Dokumenty dostarczane do kancelarii muszą być odpowiednio opisane.
 • Przed podjęciem ważnych decyzji warto skonsultować je z doradcą. Może on wskazać korzystniejsze rozwiązania podatkowe i podpowiedzieć, który wariant wybrać.

Prawo podatkowe to zbiór nieustannie zmieniających się przepisów prawnych, w których trudno odnaleźć się przeciętnemu podatnikowi. Jednak wraz z wprowadzeniem samoobliczania składki podatkowej w 1989 r. wszyscy mają obowiązek składać deklaracje podatkowe. Oznacza to konieczność osobistego stosowania prawa podatkowego wraz ze wszelkimi tego konsekwencjami. Doradca podatkowy może pomóc odnaleźć się wśród tych skomplikowanych przepisów. Współpraca z doradcą jest gwarancją bezpieczeństwa rozwoju firmy. W warunkach zmienności przepisów prawnych i niejednoznacznej ich interpretacji oparcie się na doświadczeniu doradcy podatkowego może stanowić o zdobyciu przewagi konkurencyjnej.

Doradca odpowiada za swoje porady własnym imieniem i nazwiskiem, a w razie błędu ponosi również odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.